Å anlegge en eng med villblomster

Botanikk | Biodiversitet

Kristina Bjureke, kristina.bjureke@nhm.uio.no, Foto: Slåtteenga 24.september | 27/09/13 | Oslo

Slåttemarker tilhører våre mest artsrike naturtyper. I Botanisk hage har vi nå prøvd å få frem en eng med ville norske blomster, typiske for slåttemark i Oslo og Akershus. Vi kommer å bruke den i undervisnings- og formidlingsøyemed. Vi har samlet frø fra planter på ulike slåttemarker i nærområdet, formert dem opp satt ut i juni og august. Det vokser omtrent 50 ulike arter på enga nå, men målet er å komme opp i 100 ulike arter.

Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. De er ofte overflateryddet, men ikke oppdyrket og tilsådd i seinere tid, og ikke eller meget lite gjødslet. De blir slått seint i sesongen. Slåttemarkene blir eller ble gjerne høstbeitet og kanskje også vårbeitet (noe vi ikke kan få til i Botanisk hage). Hvordan slåttemarkene har vært skjøttet varierer noe fra sted til sted og hvor man er i landet. Slåttemark er urte- og grasdominert og oftest meget artsrik.

De ulike slåttemarkene tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også for andre organismer enn karplanter. Rundt 70 prosent av våre dagsommerfugler er for eksempel knyttet til åpen eng­vegetasjon (særlig urterik slåttemark) og en rekke vade­fugler bruker strandenger (slått eller beita) som hekke­områder og rasteplasser ved trekk. I tillegg har slåttemarker stor betydning for mange truete beitemarksopper. Slåttemarker kan ikke erstattes av beitemarker fordi de inneholder vegetasjonstyper og flere arter som ikke opprettholdes av beite. I sammenligning med beitemarker har de høyest artsmangfold per m2 og også de største bestandene av flere truete engarter. Gjennom historien har de vært, og vil også i framtiden være, viktige ”levende genbanker”. I løpet av 1900-tallet har de imidlertid blitt blant våre mest truete naturtyper.

Her kan du lese mer om anlegningen av slåttemarka og slåttemark som naturtype.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook