Fødselshjelp for strandtorn

Botanikk | Biodiversitet

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 27/11/12 | Oslo

NHM deltar aktivt i å bevare truede arter. Som et ledd i å ta vare på det biologiske mangfoldet har Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmennene i Norge valgt ut en rekke arter som benevnes "prioriterte arter". For disse artene skal det lages faglige planer for hvordan de best forvaltes for fremtiden. Strandtorn Eryngium maritimum er en av disse artene.


Strandtorn har hatt en stor tilbakegang i Norge. Det antas at tre fjerdedeler av den norske bestanden har gått tapt i løpet av de siste 100 årene. Dens eksistens trues blant annet av gjengroing og invaderende arter. Oddvar Pedersen ved NHM har i mer enn tjue år registrert arten på Lista, og har laget det faglige grunnlaget for handlingsplanen.

NHM bidrar også i de konkrete tiltakene, med oppformering, re-etablering og bevaring av frø i frøbanken. Frø fra strandtorn har blitt samlet inn og eksperimentert med for å oppnå best mulig spiring. Det viste seg, i motsetning til tidligere rapporter, at den spirte meget bra. På nåværende tidspunkt har det blitt oppformert nesten tusen planter i forsøksavdelingen i Botanisk hage. Tanken er at de skal vises fram for publikum (også skoleklasser!) i Systemet, Rød- og Svartelistebedet og Bevaringsbedet nede ved Osloryggen. Men det store flertallet skal re-etableres ute i naturen, på sandstrender hvor den nå har blitt så sjelden. I 2012 ble over 800 individer plantet ut på Lista.         Les mer om prosjektet her:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=159&amid=3614396

I dette tilfellet fra Lista, har fødselshjelpen foregått i et område hvor arten fremdeles eksisterer og frøene stammer fra samme populasjon. Men hva hvis arten allerede er utryddet fra stedet, og det genetiske materialet må hentes fra andre steder? Er det da riktig naturforvaltning å drive med re-etablering? Et vanskelig spørsmål uten fasitsvar. Bidra med dine synspunkter nedenfor, eller kom med kommentarer til diskusjonen: http://www.inquirebotany.org/no/discussions/why-conserve-biodiversity-467.html

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook