Er det mulig å finne nye arter i Norge?

Biodiversitet

Tekst: Gry Støvind Hoell, gry@hoell.no. Foto: Karsten Sund. NHM | 23/07/12 | Oslo, Norge

Norge har trolig 60 000 arter. Mange av disse er enda ikke beskrevet av vitenskapen, og nye arter oppdages hvert år også her! Av omlag 15 000 arter som ble vurdert for den norske rødlisten for truede arter i Norge (1999), ble over 3.000 arter ført opp. Av disse er 103 arter oppført som utdødd. Høyst sannsynlig er det dødd ut arter som vi ikke har kjent til. Det er én enkelt art som er hovedårsak til at arter forsvinner, nemlig mennesket. Destruksjon av planters og dyrs leveområder og utslipp av naturfremmede giftstoffer er viktige mekanismer. Ved at Jordens villmarksområder forsvinner, mister vi for alltid organismer som vi kunne hatt god nytte av i fremtiden, f.eks. til mat og medisiner. Av den grunn er det viktig å prøve å få en oversikt over hva som finnes for å prøve å bevare de artene vi har.

Artsprosjektet ble opprettet av Regjeringen for å fylle hullene i kunnskapen om arter i norsk natur. Prosjektet skal sikre langsiktig kartlegging og kunnskapsoppbygging om arter i norsk natur, med spesiell fokus på arter og artsgrupper vi har lite kunnskap om. Prosjektet er administrert av Artsdatabanken på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Artsprosjektet samarbeider nært med det svenske Artprojektet.

Sannsynligvis vil man gjennom kartleggingen finne et stort antall arter som tidligere ikke har vært kjent i Norge, og som også er ukjente for vitenskapen. Kunnskapen skal gjøres lett tilgjengelig for alle som har behov og interesse for å vite mer om mangfoldet av arter i Norge. Ambisjonen på lengre sikt for både det norske og svenske prosjektet er å kartlegge alle flercellede arter.

Artsdatabanken innvilger gjennom Artsprosjektet økonomisk støtte til en rekke prosjekter som har som mål å kartlegge artsgrupper vi har dårlig kunnskap om. Og prosjektene gir resultater - i løpet av to år har forskere funnet 450 nye arter for Norge. Av disse er 100 også nye for vitenskapen. Fortsatt er mye arbeid ugjort – jakten på ny kunnskap fortsetter med full styrke!! Les mer om artsprosjektet her http://www.artsdatabanken.no/artArticle.aspx?m=223, http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=250&amid=9824

Her er et par av prosjektene som har fått støtte gjennom artsprosjektet:

Insekter langs Oslofjorden: Norske forskere fra Naturhistorisk museum, Biofokus og NTNU Vitenskapsmuseet har de to siste sommersesongene gjennomført en kartlegging av insekter langs Oslofjorden. I løpet av karleggingen fant de 833 arter fluer og mygg, 232 arter veps og 705 andre insektarter. Av hele fangsten var 158 av artene ikke registrert i Norge tidligere, og 7 av dem er antagelig nye for vitenskapen. Les mer om resultatene av denne kartleggingen her: http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=10466

Trøfler i Norge: Trøffel er en samlebetegnelse for alle sopparter som har fruktlegemene under jorda. Noen av disse artene kalles ”edeltrøfler” og er utsøkte delikatesser som det i Sør-Europa betales opp til 30 000 kroner kiloen for. Vi har så langt hatt lite kunnskap om hvilke arter av trøffel som finnes her hos oss. Dette skal det nå gjøres noe med. Utstyrt med hunder, spesielt fremavlet og trent for å lukte seg frem til trøfler, drar en gruppe forskere fra Naturhistorisk museum nå ut på trøffeljakt for å kartlegge disse artenes utbredelse i Norge. Kanskje finner de edeltrøfler? http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=250&amid=9533, http://www.forskning.no/artikler/2011/november/303466

I havet letes det også etter nye arter! MAREANO kartlegger artsmangfoldet flere steder: http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2012/ukjente_dyrearter

Hvis du selv holder øynene åpne og leter på steder der det ikke har vært så mange før, så kanskje du blir finner av en ny art for Norge, eller kanskje til og med en ny art for vitenskapen!

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook