“GLOBALIZING THE SCIENCE CLASSROOM”

Publisering av forskning

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 20/11/13 | Oslo

I September i år forsvarte Majken Korsager sin Ph.D-avhandling “Globalizing the science classroom”. Exploring development of students’ conceptual understanding of climate change from international peer collaboration. Under følger et sammendrag av avhandlingen. Hvis du ønsker å lese mer finner du et mer utfyllende sammendrag på denne lenken

 

Sammendrag av avhandling

Klimaendringer er sjeldent geografisk begrenset, de påvirker og har betydning for mennesker verden over. Dette gjør klimaendringer til et globalt fenomen. Forskning antyder at dagens klimaendringer er menneskeskapt – at de er forårsaket av menneskelige aktivitet og livsstil. På grunn av dette har det blitt viktig å øke bevisstheten og kunnskapen om klimaendringer hos hele verdens befolkning, og å jobbe sammen for bærekraftig utvikling.

Utdanning kan være et effektivt verktøy for å utvikle menneskers forståelse for og utvikle handlingskompetanse innenfor prioriterte tema og samfunnsområder. Problemstillinger relatert til klimaspørsmål er et slikt tema, og er av denne grunn inkludert i skolenes læreplaner for naturfag verden over. Det er krevende for et skolesystem å oppnå ønskede effekter av undervisning om et komplekst og globalt tema som klimaendringer. Forskningen i denne avhandlingen har vært drevet av denne utfordringen.

Målet med studiene i denne avhandlingen er å forstå hvordan internasjonalt elevsamarbeid kan bidra til å utvikle elevers (16-19 år) forståelse for klimaendringer. Både kvalitative og kvantitative metoder er benyttet i forskningen. Datagrunnlaget består av intervju, spørreskjema og elevtekster fra 157 elever (16-19 år). Av disse elevene var 30 fra Canada, 46 fra Kina, 52 fra Sverige og 29 fra Norge. Elevene samarbeidet og kommuniserte i seks uker om globale klimaendringer gjennom Global Climate Exchange; en utforskende online undervisningsmodul utviklet spesielt for disse studiene. Et annet vurderingsverktøy – Ecological Understanding Tool (ECUT) - ble utviklet i løpet av studiene. ECUT har gjort det mulig å følge utviklingen og vurdere elevenes økologiske forståelse.

Resultatene viser at elevene, gjennom å få muligheter til å samarbeide på tvers av land, kan utvikle en helhetlig forståelse av kompleksiteten av globale klimaendringer. Resultatene viser også at undervisningsmoduler lik Global Climate Exchange, kan være en måte å gjennomføre utforskende undervisning og internasjonalt elevsamarbeid på. I tillegg har ECUT, vist seg å være et effektivt analyseverktøy.

Funnene er verdifulle for utviklingen av undervisning i naturfag, spesielt når man underviser globale og komplekse tema som klimaendringer. I tillegg er utviklingen av ECUT et verdifullt bidrag for analytisk arbeid innen forskningsfeltet naturfagdidaktikk.

Denne avhandlingen er et bidrag til både praksisfeltet i naturfag og forskningsfeltet i naturfagdidaktikk. Studien ble gjennomført, i tidsrommet 2008 til 2012, ved institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook