Bevaring av truete arter

Botanikk | Biodiversitet

Kristina Bjureke, kristina.bjureke@nhm.uio.no | 24/04/12 | Oslo

Ex situ og in situ bevaring

Med ex situ bevaring menes at arten bevares utenfor det naturlige leveområdet. Det genetiske materialet kan bevares på ulike måter: frøbank, DNA samlinger, vevskulturer, pollenbank eller med samlinger av levende planter. Alle metodene bygger på at det finnes god dokumentasjon for hvor og når plantematerialet ble samlet inn. En offisiell ex situ bevaring bygger også på at samlingen vedlikeholdes, dvs at spiredyktigheten på frøene sjekkes med jevne mellomrom og erstattes/kompletteres om spiredyktigheten er for lav.

Med in situ bevaring menes at arten bevares på sin naturlige vokseplass. Ved fare for nedbygging eller ødeleggelse av habitatet kan dette gjøres ved å verne området.

Ex situ bevaring av en art kan gi mulighet for å studere en arts biologi med tanke på å overveie om arten egner seg til restaurering og reintroduksjon. Ved å ha en samling av levende materiale kan plantearten studeres uten at truete ville populasjoner ødelegges. For langvarig overlevelse er naturligvis in situ bevaring det mest viktige. Ex situ bevaring kan sees på som et komplement til in situ bevaring og fungerer som en forsikring for overlevelse når en art er alvorlig truet på sine naturlige levesteder.

Arbeidet med ex situ bevaring av norske truete planter er bare så vidt kommet i gang. Det lages handlingsplaner for et begrenset utvalg av rødlistearter, men mye arbeid står foran oss. Nettverket for de botaniske hagene i Norge arbeider for å:

• Utvikle samlinger av frø og planter til bruk i bevaringsøyemed, restaureringsarbeid og forskning
• Drive formidling og undervise om utrydningstruete arter

Frøbanken er lokalisert i Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Vi dokumenterer alt innsamlet frø i databasen: artsnavn, dato for innsamling av frø, funnsted med koordinater, høyde over havet, innsamlerens navn, antall individer det er samlet frø av, rødlistestatus og eventuelle kommentarer om status for populasjonen og vokseplassen.

Frømaterialet tørkes og renses og oppbevares først på kjølelager, 8 grader, 15% RH. Når årets innhøsting er innlagt i database emballeres hver arts frø i lufttette aluminiumsposer som forseiles og legges til langtidsoppbevaring i fryseboks ved -20 grader.

Linker:

http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/240914

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305404

Bildet over viser: Petriskål med spirende dragehodeplanter Dracocephalum ruyschiana. Her tester vi spiredyktigheten etter at frøene har vært i frøbank (fryst). Til høyre et blomstrende eksemplar av dragehode i sitt naturlige habitat.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Følg med på oss

Støttet av

  Share on Facebook