Biodiversitetsdata fritt tilgjengelig på nett

Botanikk | Biodiversitet | Publisering av forskning

Hilde Jacobsen, g.h.jacobsen@nhm.uio.no | 24/10/12 | Oslo

Verdenskongressen til organisasjonen Global Biodiversity Information Facility (GBIF), ble i september avholdt på Lillehammer. Under kongressen ble det avholdt et heldags vitenskapssymposie med tema ”GBIF i prakis – biodiversitetsdata til nytte for vitenskapen og samfunnet”.
Formålet med GBIF er å tilgjengeliggjøre data om biologisk diversitet på global basis. For GBIF-Norge er målet å gjøre data fra museumssamlinger og registrerings-databaser fritt tilgjengelig for forvaltning, forskning og undervisning. Forvaltningen bruker GBIF-informasjon om arters kjente utbredelse til blant annet rødlistearbeid og vern av biologisk mangfold generelt. Aktuell forskning basert på GBIF-data dreier seg for eksempel om klimaets innvirkning på arters utbredelse, hvordan finne områder med høy biodiversitet etc.
GBIF-Norge samarbeider med Artsdatabanken, en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger de broer mellom vitenskap, forvaltning og samfunn. (http://artsdatabanken.no/Article.aspx?m=5&amid=89).


 «Kvalitetssikret og lett tilgjengelig kunnskap om arter er noe vi har hatt behov for lenge i Norge. Dette er en satsing som vil øke kunnskapen om naturmangfold i Norge», sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Satsingen Halvorsen refererer til er en ny nettportal for informasjon om arter kalt «Arter på nett» som Artsdatabanken vil lansere i løpet av 2013 (http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=11371). «Data framskaffet med offentlige midler skal komme allmenheten til gode», er et viktig prinsipp for prosjektet. Ettersom løsningen kobler sammen kunnskap fra forskjellige kilder blir det mulig å innhente informasjon om mange forhold knyttet til den enkelte art, for eksempel rødlistestatus og utbredelse. Portalen har lagt opp til en fleksibel løsning som gjør det mulig å tilrettelegge informasjon på alle brukernivå, fra skolebarn til forskere. Artsdatabanken har nylig inngått en samarbeidsavtale med EOL (Encyclopedia of Life). En avtale som gjør norsk artsdata internasjonalt tilgjengelig i livets leksikon, samtidig som Artsdatabanken kan publiserer data fra EOL (http://artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=11287).


Undervisningsmessig vil «Arter på nett» bli et nyttig verktøy for arbeid med temaer som biodiversitet, klimaendringer og miljøetikk. Nettportalen blir publisert først i 2013. Fram til da kan du gå in på sidene til GBIF-Norge (http://www.gbif.no/), GBIF sin dataportal (http://data.gbif.org/welcome.htm) og Artsdatabanken sine tjenester (http://artsdatabanken.no/Themelist.aspx?m=4#) for å lære mer og for å søke på enkeltarters kjente forekomster/utbredelse i Norge eller Globalt.

Kommentarer

Det er ingen kommentarer. Bli den første til å legge inn din kommentar nedenfor.
Øsnker du å gi din kommentar? Da må du registrere deg her.

login_sign_in      login_join

Tilgjengelighet

              

Støttet av

  Share on Facebook