Международен научен форум

inquire@abv.bg | 04/11/13 | София

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) организира Международен научен форум, посветен на 60 годишнината на департамента под наслов „Традиции и иновации в образованието”. Форумът бе открит официално в деня на Народните будители 1 ноември и продължи до 3 ноември 2013 г.

С презентация на тема "Откривателството - път към разбирането", Университески ботанически градини запознаха аудиторията с работата си и опита си в областта на преподаване на ботаниката посредством откривателското учене, учене на открито, ангажиране интереса на децата към глобалнозначимите теми биоразнообразие и климатични промени. Темата бе представена в секция „Екология, устойчиво развитие и гражданско образование”. Участниците проявиха интерес към провежданите по проект INQUIRE обучения за учители и обучители. Резултатите от проведените през УБГ обучения показаха, че практикуването на откривателското учене води до увеличаване броя и продължителността на занимания извън класната стая. Подходът прави учебния процес по-интересен и динамичен, като в рамките на един урок, децата могат да сменят дейностите, които извършват (към тях няма формално изискване да са в седнала позиция). Регулярното въвеждане на групова работа дава възможност повече деца едновременно да се изразяват и да участват в учебния процес. Това се свързва с подобряване вербалните и социалните умения на учениците, улеснява интегрирането на деца със СОП или от деца от малцинствени групи. Подпомага също така изявата на индивидуалните заложби на всяко дете. Практическата работа с реални обекти стимулират процеса на разбиране и запаметяване. Наред с това използването на критериите за оценка на откривателското учене намалява стреса от изпитване на учениците.

В дискусия участниците оцениха ползите от въвежденето на съвременните подагогически подходи в образователната система в България.

Форумът беше място за представяне и обсъждане на още множество интересни и важни теми като образование за устойчиво развитие, усъвършенстване комуникативните умения на учениците, работа по проекти, екипна работа в различни научни направления и много други.

 

Коментари

Няма коментари. Може да коментирате чрез формата по-долу.
Искате да коментирате? Трябва да се впишете или да се регистрирате в INQUIRE

login_sign_in      login_join

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook