INQUIRE КОНФЕРЕНЦИЯ - ИЗВОДИ

inquire cover 600

 

Повишаване на стандартите чрез откривателство:  

Професионално развитие в природната среда


Финансираният от ЕС проект INQUIRE разработи и предложи курсове за обучение на учители в 11 европейски държави в период от три години, с цел да възроди откривателкото учене (IBSE) в Евпопа. INQUIRE също така целеше да направи връзка между системите на формалното и неформално образование и да преодолее пропастта между изследователите, практикуващите и онези, които взимат решения, като изгради европейска мрежа на практикуващите IBSE и чрез нея да подкрепя и окуражава всеки един при въвеждането на откривателството в практиката.

За да отбележи усилия на екипа на проекта, бе организирана INQUIRE конференцията, която се проведе в Кралските Ботанически градини, Кю на 9-10-ти юли 2013. Двудневната конференция се организира, за да отпразнува успеха на проекта, да анализира предизвикателствата и да събере заедно учени и специалисти от училищата и центровете за неформално обучение и заедно да обсъдят състоянието и бъдещето на откривателското учене в Европа.

124 делегати от 13 страни се събраха на INQUIRE конференцията, която стимулира обсъждания и рефлексия относно откривателското учене. Програмата се състоеше от четири мотивационни речи, 60 работни ателиета, доклади и постерни презентации и мрежова сесия (кликнете, за да прочетете резюмета). След конференцията, 35 делегати участваха в една вдъхновяваща еднодневна екскурзия до Оксфорд, за да научат повече за образованието, провеждано в Ботаническата градина на Университета в Оксфорд и да посетят някои от историческите забележителности на града.

Тук ще подчертаем някои от акцентите, които се появиха по време на конференцията, свързани с шестте основни теми:


1. Откривателско учене на открито

Отговаряйки на потребностите на учители и обучители, една от основните теми на INQUIRE конференцията бе фокусирана върху практически примери за откривателско учене, които могат да бъдат приложени както на открито, така и в класна стая. Работните ателиета и доклади демонстрираха как откривателските дейности може да бъдат едновременно практически и мисловни. Едно занимание от Италия ангажира учениците в разследване от къде идват различни влакна и ги насърчава да оценят значението на растенията за дрехите, които носят и текстила, който използват в своето ежедневие. Занимание от Испания пък насочва учениците да изследват качеството на меда, който ядат, насърчавайки ги да поставят под въпрос дали етикета на буркана е коректен. Различни техники могат да бъдат използвани, за да се провокират въпроси. Музей и Градини „Horniman” в Лондон като част от ЕС проекта PATHWAY предлага да се използват обекти за проучване. Учащите могат да практикуват своите умения за откривателство чрез игри, вариращи от завързани очи: Свали снимката до създаването на история за живота на един обект. IBSE може да се прилага чрез прости дейности, които са сравнително бързи в съответствие с примерите, представени в конференцията. Също така е важно, че дейностите, базирани на растителна основа, които се фокусират основно върху изменението на климата и загубата на биологично разнообразие може да бъдат свързани с други учебни предмети извън часовете за наука. Една дейност от Москва разглежда симетрията на листата, подпомагайки учениците да развият математически умения, докато друг пример от Университета в Бремен е посветен на храната, която консумираме и колко екологосъобразни са нашите решения: предоставяне на възможност на учениците да развият умения за вземане на решения и отстояване на гражданска позиция.


2 Рефлективна практика

Различни стратегии могат да се използват за стимулиране на учителите и обучителите да разсъждават за своето разбиране за откривателско учене и това как го прилагат в практиката. Процесът на рефлексия може да се разглежда като способността да сложим егото си настрана и като че ли сме в едно вълшебно пространство, да погледнем на себе си от външна перспектива, според Люба Пенчева, която отговаря за хода на INQUIRE в България. В този смисъл учителите и обучителите могат да бъдат насърчавани да направят точно това с методите на психодарамата в група - една стратегия, която им дава възможност да споделят своите професионални предизвикателства и да ги пресъздадат като че се случват "тук и сега", за да ги видят под нов ъгъл и заедно да търсят идеи за преодоляването им. Във Великобритания, учители, като част от проекта PATHWAY са насърчени да помислят върху тяхното разбиране относно IBSE по време на еднодневна работна среща. Участниците били помолени да определят откривателското учене и дадат примери от практиката си, да разработят списък с критерии и да ги ползват при преглед на IBSE уроци. Тази дейност на размисъл разкри, че разбирането на учителите и обучителите относно откривателското учене се променят по-специално във връзка с това колко информация учителят трябва да предоставя на учениците. Участниците на теория подкрепят откривателството, но също така изразиха своята загриженост по отношение на логистика и конкретното въвеждане на откривателското учене.


3. Професионални учебни общности

Идеята на Професионалните учебни общности е свързан с термина Общност на практикуващите (Лав и Венгер, 1991), който описва група хора, които чрез обмен на информация и опит се учат един от друг и развиват себе си професионално. Общността на практикуващите, създадена сред учителите, които работят заедно, за да усъвършенстват своите преподавателски умения и които се подкрепят и от академичните среди или по-опитни практици, изглежда че е много ефективен професионален подход в развитието на научното образование. По същия начин, европейските мрежи от учители и възпитатели използват различни занимания и медия, за да се създаде учебна общност с цел разработване на добри практики в областта на откривателското учене, екообучението и ученето на открито. Чрез фокус групи, семинари и летни училища Мрежата GreeNET свързва повече от 1000 учители в цяла Европа и има за цел да насърчи зелените кариери чрез споделяне на най-добри практики в екологичното образование и осигуряване на обучения. Музеят на науките в Италия разработи информационен портал i-CLEEN, който подкрепя сътрудничеството между преподавателите на науки и научните работници в развитието на IBSE ресурси по темите климат и енергетика. Като част от INQUIRE обучението в Австрия, учителите и обучителите бяха насърчени да разширят своята социална мрежа и да се подкрепят взаимно в развитието на откривателските си умения. Изследването показа, че участниците са имали "споделена стойност и визия", която се доказва от съвместното създаване на IBSE ресурси. Инициативата на участниците да работят в малки групи демонстрира тяхното "колективно учене". Водещите на курса също подкрепиха учебната общност чрез организиране на по-чести срещи на участниците в курса и наблягайки на това, че не съществува един начин за практикуване на откривателско учене. Интервенциите доведоха до увеличаване на социалните взаимодействия на обучаемите и споделянето на по-голямо разнообразие на знания и ресурси.


4. Оценка на откривателското учене (IBSE)

Учители, обучители и професионалисти от академичните среди признават, че естеството на откривателското учене поставя много идейни, логистични и технически предизвикателства за оценяване на учениците. В допълнение към тези аргументи, участниците в INQUIRE обучението от Великобритания посочват, че изискването да се следва определен учебен план или схема за оценяване са пречки при прилагането на IBSE методологията. В отговор на опасенията на практикуващите, Кралските Ботанически градини, Кю са разработили IBSE занимания на открито, които доказват своята ефективност в преподаването чрез прости техники като теренно проучване от ученици, които изследват разпределението на растителните видове в дадена област. Заниманието демонстрира способността да се улесни оценката на откривателското учене в противовес на строго детерминараната схема за оценяване каквато е Разширеното ниво на оценка на учениците преди влизането в университет. Освен да имат конкретни примери за това как да се оценяват IBSE дейностите, учители и обучители трябва да продължат да развиват капацитета си за оценяване. По време на INQUIRE курса в Италия обучаемите участваха в тренинг, изясняващ смисъла и целите на оценката, т.е. едновременно за методологията на формиране и обобщаване и те се научиха как да се използват разнообразни техники: концептуални рисунки, форуми, дневници, анкети, концептуални карти, портфолио, интервюта и наблюдения.


5. Гледните точки на учениците за откривателското учене (IBSE) 

Откривателското учене цели да даде възможност на младите хора да бъдат независими учащи и да следват собствените си интереси в това, което те биха искали да научат. Но какво всъщност учат те, когато участват в IBSE дейности в училище или в един център за неформално образование? В градината на стълбите на Университетската ботаническа градина в Осло децата учат от опит концепциите пейзаж, гравитация и ориентация. Учениците тичат нагоре по хълма, изкачват стъпалата и проектират истинска стълба и през стимулиращите въпрси на обучителите те са насърчавани да дискутират и формулират предположения и нови въпроси: Какво се случва с тялото ми? Защо е по-лесно да тичам надолу, отколкото нагоре по един хълм? Каква е разликата между хълмове и стълби? Децата са в състояние да разберат и усетят заобикалящата ги среда, като същевременно се забавляват, реагирайки спонтанно на задачите и бидейки въодушевени от това, което учат. В Музея за естетвини науки и история на Университета в Лисабон младите хора като част от проекта ‘Natural Europe’ следват дигитални образователни пътеки, т.е. он-лайн IBSE дейности, които интегрират обучението в училище и в музея. По време на оценката на заниманията младите хора съобщават за увеличени познания и интерес към природните науки чрез използването на дигитални средства и чрез участие в откривателски дейности, които свързват неформалното и формално образование.


6. Разработване на курсове за обучение от типа ‘учене извън класната стая’

INQUIRE конференцията подчерта различните аспекти на планиране и провеждане на успешно IBSE обучение на учители. Едно от предизвикателствата за предлагащите професионално обучение на учителите е ефективно разпространение на информация и привличане интереса на потенциалните обучаеми. В сесията ‘World café’ делегатите на  Конференцията генерираха активно идеи за най-добрите методи за представяне на бъдещи INQUIRE обучения. Беше предложено, че е важно да се получи подкрепата на хора, взимащи решения и на образователните органи да промотират INQUIRE курсовете напр. чрез използване на комуникационните им канали за разпространение на информация до учителите и обучителите и получаване на финансиране. Контактите ‘лице в лице’ както и използването на социалната медия са важни действия за реклама на курсовете за обучение, докато престижен индивидуален профил би могъл също да повлияе от гледна точка да убеди практикуващите да се регистрират за INQUIRE обучение. В допълнение на това, заседанието World Café доведе до идеи за други действия, които могат да бъдат предприети за насърчаване на прилагането на откривателското учене в цяла Европа, като например предоставяне на подкрепа на учителите в училищата, чрез насърчаването им да споделят своя опит, въвеждайки IBSE в националната учебна програма и разпространявайки добри практики чрез Он-лайн платформи и предлагайки IBSE опит на семействата и общността.

Ключови мисли от Конференцията

По време на INQUIRE конференцията, учители, обучители и представители от академичните среди, взимащи участие в IBSE обучения споделят своята страст за прилагането на този подход и дискутираха предизвикателствата пред пълното интегриране на този педагогика в преподавателската практика. Плакати, работни срещи и презентации показаха, че няма една единствена рецепта за прилагане на откривателкото учене, а по-скоро различни откривателски подходи, които работят едновременно в училище и в центрове за неформално образование. Обръщенията и финалните изказвания от конференцията представиха понататъшни стимули за мислене и рефлексия на откривателското учене, демонстрирайки, че чрез предоставяне на директен опит в учебна среда на открито, включително откривателски градинарски дейности, това може да има положително въздействие върху постиженията на учениците, мотивацията за учене и личностното развитие. Учителите често споделят липсата на обучение, време и средства, наред с опасенията от риск по отношение на безопасността на децата като пречки за работа на младите хора на открито. Въпреки това, стана ясно, че най-ефективните училища са тези, които могат да интегрират неформалното образование в училищните структури. "Истинските" бариери пред ученето извън класната стая са подчертани като гледната точка на учителите към ролята на образованието и на ефективната педагогика, личната ефикасност на учителите, ангажираността на учителите и училищните ръководители и връзката между училищата и доставчиците.

Предоставянето на дейности на открито и откривателско учене не следва да се разглежда като инициатива, предприета от отделни лица в изолация. С цел да се осигури по-широко прилагане на неформални IBSE занимания следва да установи сътрудничество с училища, обучителите трябва да работят в тясно сътрудничество с учители, практикуващите трябва да работят с изследователи и неформалния образователен сектор трябва да обедини силите си с формалния сектор. Проектът INQUIRE показа как е възможно да се изгради това сътрудничество чрез консорциум от ботанически градини, природонаучни музеи и университети, които развиват и стартират обучения за професионално развитие. Ботаническите градини и музеи също са се доказали като отлични места за IBSE обучения  поради наличитето на растителни колекции и техните външни пространства, както и заради опита си в ботаниката. На последно място, наследството от проекта INQUIRE се разширява отвъд предоставянето на курсове за професионално развитие, за да обхване постигането на организационна промяна в ботанически градини и музеи като надгради тяхната компетентност в откривателското учене и своевременно се интегрира този подход в рамките на целия спектър от обществено ангажирани дейности, вариращи от обозначителни знаци и ботанически беседи до образователни програми за училища и възрастни. Откривателското учене има потенциал да стимулира мислещите умове на по-широка публика и не трябва да бъде ограничено до посрещане на нуждите на определена аудитория.

 

Конференцията се организира от:

   

                                

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

00 Коментари

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook